Novinky

 • /
    • Zápis do 1. ročníku
     • Zápis do 1. ročníku

     • Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče a zákonní zástupci,

      srdečně Vám připomínáme letošní netradiční zápis do 1. ročníku. 

      Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a ve většině případů i bez jejich zákonných zástupců v pátek 9. dubna 2021 od 13:00 do 18:00 hodin.

      Zákonný zástupce své dítě nejpozději do 8. dubna 2021 zaregistruje na www.zapisdozszlin.cz a žádost doručí do naší školy 9. dubna 2021. V tento den bude ve škole přítomna paní zástupkyně Mačková (mackova@zsmalenovice.cz).

      A proč byste měli Vaše dítě přihlásit k nám?

      NABÍZÍME...

      - příjemné prostředí školy

      - možnost navštěvovat školní družinu

      - výuku obohacenou o moderní technologie

      - rozvoj jazyků - výuka angličtiny od 1. třídy

      - školní akce (jazykové pobyty, školy v přírodě, lyžařské a turistické kurzy...)

      - moderní tělocvičnu pro sportovní účely

      - výběr ze dvou jídel, školní svačinky

      - relaxační prostory (herní prvky, knihovny a odpočívadla)

      - .....A MNOHO DALŠÍHO!

       

      Potřebujete pomoci? S případnými dotazy se obraťte na e-mail: zurkova@zsmalenovice.cz nebo zsmalsvob@zsmalenovice.cz.

      Více informací: https://zsmalenovice.edupage.org/news/#news-133

      Děkujeme a velice se na všechny těšíme! :-) 

      Zdraví Vás vedení školy. :-)

    • Oblíbené místo ve Zlínském kraji
     • Oblíbené místo ve Zlínském kraji

     • UČÍME SE O ČESKÉ REPUBLICE! HURÁ, HURÁ, HURÁ!

      A hned jsme začali propojením zeměpisné části s informatikou!

      Víte, která místa se líbí žákům ze třídy V. A?

      V hodině Člověk a jeho svět dostali žáci za úkol vypracovat samostatně referát nebo prezentaci na téma: Oblíbené místo ve Zlínském kraji. Většině se líbí naše krásná ZOO, zámecká zahrada v Kroměříži, ale objevila se i socha Radegasta (boha slunce, hojnosti a úrody – stojící na hřebenu Radhoště).

      Pár ukázek z powerpointu:

      Prezentace.pptx,  

      PULCIN.pptx

      prezentace__ZOO_Lesna.pptx

       

      Vojtěch Najman

    • Veselé Velikonoce!
     • Veselé Velikonoce!

     • Vážení rodiče a milé děti,

      svátky jara jsou tu zas,

      oslavte ten krásný čas.

      Požehnané velikonoční svátky,

      hojnost zdraví, pohody a lásky.

      Veselé Velikonoce vám přeje 11.ZŠ Zlín.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pátek 19. 3. 2021 proběhla tradiční soutěž Matematický klokan, vzhledem k situaci však netradičně distančně. Z naší školy se zúčastnili žáci 3. – 5. ročníku ze tříd s rozšířenou výukou matematiky.  Jejich výsledky jsou krásné, děkujeme všem za jejich aktivitu. Dík patří i paní učitelkám Petrové, Krotké a Džoganikové za jejich ochotu s žáky soutěž touto formou uskutečnit.  

      Nejúspěšnější řešitelé: 

      Cvrček  (max. 90 bodů)                                

      1. Krejčí Mikuláš              86 b.                         

      2. Holub Mikuláš              85 b.                      

          Tylová Ella                   85 b.                         

      3. Slovenčíková Anna      80 b. 

       

       Klokánek (max. 120 bodů)

      1. Bližňáková Michaela                 115 b.

      2. Vyoral Benedikt Lars                 111 b. 

      3. Lhota Jonáš                               110 b.

      Mgr. Gabriela Pippalová

    • Informace ke způsobu zápisu do 1. ročníku pro šk. r. 2021/2022 
     • Informace ke způsobu zápisu do 1. ročníku pro šk. r. 2021/2022 

     • ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 – 2022.

      Na základě Metodického doporučení MŠMT ČR se zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022 uskuteční tímto způsobem: 

      Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tedy bezkontaktním způsobem. Zapisují se děti, které dovrší šestý rok věku do 31. 8. 2021 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. 

       

      TERMÍN ZÁPISU: Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a ve většině případů i bez přítomnosti (v ZŠ) jejich zákonných zástupců v pátek 9. 4. 2021 od 13.00 do 18.00 h. 

       

      POSTUP PŘED DNEM ZÁPISU: Zákonný zástupce své dítě nejpozději do čtvrtku 8. dubna 2021 zaregistruje na www.zapisdozszlin.cz . Zde na žádosti prosím připište své telefonní číslo a aktuální email – děkujeme. Nezapomeňte žádost podepsat. 

       

      ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ doručte škole některým z těchto způsobů:  

      1. Emailem s elektronickým podpisem na adresu: zurkova@zsmalenovice.cz
      2. Vytisknutou a podepsanou můžete zaslat poštou (adresa: Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, 763 02 Malenovice)
      3. Poslat přes datovou schránku: ia4muq4
      4. Vhodit do poštovní schránky na škole nejpozději v pátek 9.4. 2021 (hlavní vchod, vlevo)

      Pozor: jde o správní řízení, termín doručení do školy je nejpozději 9. 4. 2021 do 18:00. 

       

      Nemůže-li zákonný zástupce předat žádost v uvedený den (9. 4. 2021) z důvodu nemoci nebo karantény, nebo nemá-li možnost se zaregistrovat v internetovém systému a vytisknout žádost o přijetí, prosíme: Zavolejte co nejdříve do základní školy – denně od 8 do 15 hodin (774 716 119) nebo napište na email zurkova@zsmalenovice.cz. Zde s Vámi dohodneme vše potřebné. 

       

      POSTUP PO TERMÍNU ZÁPISU:   V týdnu od 12. 4. 2021 škola zákonnému zástupci sdělí informaci, že jeho přihlášku zaevidovala a přidělila jí registrační číslo. Pod tímto číslem dál povede spis a bude zveřejněno přijetí či nepřijetí dítěte. 

       

      Seznam přijatých žáků (ne jmenný, ale s jejich registračními čísly) bude zveřejněn na webu školy www.zsmalenovice.edupage.org. a také na dveřích hlavního vstupu do školy: od 20. 4. 2021. Zveřejnění bude po dobu 15 dnů, tj. do 4. 5. 2021. 

      Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a zákonní zástupci žáků žádajících o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022 obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí, popř. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

      Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného zástupce. 

       

      Schůzka s rodiči předškoláků proběhne v krátké době po zmírnění opatření proti epidemii, rodiče zapsaných žáků obdrží pozvánku emailem. Zde zkontrolujeme (požádáme Vás o přinesení) údajů na přihlášce s údaji v rodném listu dítěte a v občanském průkazu. 

      Další informace o zápisu najdete na www.zapisdozszlin.cz 

       

      SHRNUTÍ: Co je třeba odevzdat k přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ: 

       

      • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – dopsat na ni (prosíme) kontakt (email a tel.) popřípadě, máte-li zájem o třídu s rozšířenou hudební výchovou, dopsat i tuto poznámku. 
      • Co je třeba odevzdat k žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte: 

      DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD: 

      • Žádost o odklad povinné školní docházky, vytisknutá a podepsaná – po zaregistrování na www.zapisdozszlin.cz se zde tato žádost vygeneruje, vytiskněte. Na žádost o odklad ručně dopsat kontakt (email a tel.) 
      • 2 povinné přílohy: Doporučení školského poradenského pracoviště (což je Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum),  Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

      Vyplněnou žádost i s přílohami a uvedením aktuálního kontaktu na Vás vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky nejpozději v pátek 9. 4. 2021 do 18:00. 

       

      DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ dětí mladších 6 let: 

      • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, doložte k žádosti také  Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum). 
      • Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, doložte Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) a k tomu také Doporučení odborného lékaře. 

       

      Vážení rodiče, těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi. 

      Ve Zlíně 16. března 2021 

      PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka školy

    • Pizza box
     • Pizza box

     • Žáci VII.A v zeměpise zpracovávali vybraný stát jižní Evropy. Někteří zvolili variantu spojenou s gastronomií (objednali si pizzu, snědli pizzu a krabici využili při prezentaci Itálie), jiní vytvořili plakát.

      Mgr. Gabriela Pippalová

    • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
     • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

     • Vážení rodiče,

      Ministerstvo školství zpracovalo jako POMŮCKU PRO RODIČE malého RÁDCE. JE URČEN RODIČŮM, kteří zvažují či požádají o odklad školní docházky U SVÉHO DÍTĚTE.

      DESATERO JE materiál, v němž odborníci RADÍ RODIČŮM, jak využít rok odkladu při přípravě na I. třídu. Tento checklist může posloužit jako kontrolní seznam, na co myslet, aby dítě dobře a spokojeně prožilo po nástupu do školy počátky školní docházky.

      1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) 
      • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) 
      • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek) 
      • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) 
      • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) 
      • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 

       

      2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • zvládá odloučení od rodičů 
      • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas 
      • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 
      • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 
      • je si vědomé zodpovědnosti za své chování 
      • dodržuje dohodnutá pravidla 

       

      3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 
      • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 
      • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) 
      • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 
      • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
      • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla 
      • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 
      • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 
      • spolupracuje ve skupině 

       

      4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) 
      • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 
      • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím 
      • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) 
      • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) 
      • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 
      • řadí zpravidla prvky zleva doprava 

       

       

      • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 

       

      5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

      • Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 
      • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 
      • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 
      • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) 
      • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 
      • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) 
      • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 
      • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 
      • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 
      • reaguje správně na světelné a akustické signály 

       

      6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 
      • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 
      • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 
      • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 
      • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 
      • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) 
      • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 
      • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 
      • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) 

       

      7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 
      • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) 
      • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 
      • pamatuje si říkadla, básničky, písničky 
      • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 
      • postupuje podle pokynů 
      • pracuje samostatně 

      8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 
      • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 
      • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 
      • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) 
      • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny 
      • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 
      • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit 
      • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 
      • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším) 

       

      9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení 
      • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. 
      • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
      • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne 
      • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny 
      • zná celou řadu písní, básní a říkadel 
      • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) 
      • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí 
      • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli 

       

      10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě 

      Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

      • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) 
      • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 
      • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat 
      • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 
      • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 
      • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) 
      • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) 
      • zná faktory poškozující zdraví (kouření) 
      • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí 

      Vedení školy

    • Úřední hodiny školy pro veřejnost
     • Úřední hodiny školy pro veřejnost

     • Vzhledem k epidemiologické situaci stanovují se úřední hodiny školy pro veřejnost:

      Pondělí: 7:00 – 14.00 

      Úterý: 7:00 – 14:00 

      Středa: 7:00 – 14:00 

      V jinou dobu bude škola pro veřejnost uzavřená. 

      V případě nutností je možné domluvit jiný termín. Kontaktujte zaměstnance školy na mail.: hradilova@zsmalenovice.cz a do zprávy napište Váš tel.kontakt, abychom Vás mohli kontaktovat a domluvit jiný termín. 

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Žáci I. B sledují ptactvo
     • Žáci I. B sledují ptactvo

     • Žáci I. B se zapojují do sledování ptactva a zpracovávají informace např. o káněti lesním, který se stal letošním ptákem roku v ČR. Zapojili se také do kampaně ornitologů "Jaro ožívá" a zadávají návrat tažných ptáků. Jako první se k nám vrátil čáp bílý. Více naleznete v příloze.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Matematické modely
     • Matematické modely

     • Abychom si zpříjemnili zimní období, kdy nás brzy odpoledne trápila tma, zadali jsme si v hodinách matematiky netradiční domácí úkol. Žáci za použití matematických obrazců a těles vytvářeli papírové modely. Jak velkou mají děti fantazii, můžete posoudit ve fotogalerii. Inspirací se staly nejen malé i velké budovy, různé druhy zvířat, propracované dopravní prostředky, které stavitele potrápili jistě nejedno odpoledne, ale také skvěle ztvárněné postavičky z pc her.  Pochvalu za úžasný nápad a velkou práci s realizací si zaslouží model „klávesnice“. Všem žákům děkuji za krásné modely, snahu a trpělivost. 

                                                                                                                                                                                                     Mgr. Zuzana Hynčicová