Odnos oběda

 • /
 • /
   • Základní škola Zlín, tř.Svobody 868, příspěvková organizace

     

    Odebrání jídla  do  jídlonosiče první den neplánované nepřítomnosti žáka  ve  škole

     

    Jméno a příjmení žáka: ............................................................................................................... Třída: ………….…

     

    V souladu s vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., v posledním znění, mají žáci první den neplánované nepřítomnosti ve škole možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Podle § 25 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v posledním znění, se teplé pokrmy určené k přímé spotřebě vydávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 3 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.

     

    Vážení rodiče,

    oběd, který si odeberete ve školní jídelně z důvodu neplánované nepřítomnosti  žáka ve škole, je nutno zkonzumovat do 14:00 hodin daného dne.  

     

    Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s výše uvedenými informacemi.

     

    V ………..….…. dne ……………………….……………………………………………………….

                                                                                                                          podpis zákonného zástupce

     

     

    Ve Zlíně -Malenovicích 28.8.2022                                             Marcela Bartončíková

                                                                              ;                            vedoucí školní jídelny