Desatero prvňáčka

 • /
 • /
 • /
   • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

   •  

    1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) 
    • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) 
    • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek) 
    • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) 
    • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) 
    • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 

     

    2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • zvládá odloučení od rodičů 
    • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas 
    • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 
    • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 
    • je si vědomé zodpovědnosti za své chování 
    • dodržuje dohodnutá pravidla 

     

    3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 
    • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 
    • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) 
    • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 
    • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
    • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla 
    • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 
    • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 
    • spolupracuje ve skupině 

     

    4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) 
    • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 
    • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím 
    • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) 
    • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) 
    • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 
    • řadí zpravidla prvky zleva doprava 

     

     

    • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 

     

    5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

    • Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 
    • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 
    • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 
    • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) 
    • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 
    • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) 
    • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 
    • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 
    • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 
    • reaguje správně na světelné a akustické signály 

     

    6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 
    • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 
    • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 
    • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 
    • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 
    • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) 
    • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 
    • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 
    • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) 

     

    7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 
    • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) 
    • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 
    • pamatuje si říkadla, básničky, písničky 
    • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 
    • postupuje podle pokynů 
    • pracuje samostatně 

    8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 
    • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 
    • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 
    • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) 
    • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny 
    • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 
    • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit 
    • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 
    • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším) 

     

    9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení 
    • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. 
    • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
    • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne 
    • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny 
    • zná celou řadu písní, básní a říkadel 
    • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) 
    • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí 
    • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli 

     

    10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě 

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

    • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) 
    • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 
    • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat 
    • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 
    • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 
    • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) 
    • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) 
    • zná faktory poškozující zdraví (kouření) 
    • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí