Výchovný poradce

 • /
 • /
 • /
    • Výchovný poradce

    •  

     Mgr. Gabriela Pippalová

     email: pippalova@zsmalenovice.cz

     Výchovné poradenství:
     – metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze,     individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky.
     – věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
     – kontakt se školskými poradenskými pracovišti, orgány péče o dítě a s Policíí ČR
     – pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
     – vedení evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava podmínek pro jejich vzdělávání ve škole
     – shromažďování odborných zpráv o žácích v odborné péči dalších poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
     – spolupráce s vyučujícími na vyhodnocování efektivity podpůrných opatření

     Kariérové poradenství:
     – zajišťování veškerých akcí, které jsou spojeny s touto problematikou (pro žáky 8. tříd návštěva IPS ÚP ve Zlíně, pro žáky 9. tříd besedy se zástupci SOŠ, OU)
     – poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky
     – zodpovědnost za správné a včasné vyplnění přihlášek na SŠ
     – poskytování informací rodičům a žákům při odvolacím řízení
     – vyhodnocení výsledků přijímacího řízení na SŠ a předání vedení školy

     Konzultační hodiny každé úterý od 14 do 16 hodin (po předchozí domluvě), individuálně lze sjednat také jiný termín.