Výchovný poradce

 • /
 • /
 • /
    • Výchovný poradce

    •  

     Mgr. Gabriela Pippalová

     email: pippalova@zsmalenovice.cz

     Činnost výchovného poradce:

     • Sledování výchovně vzdělávacího procesu žáků a s tím související vyhledání žáků s podezřením na specifické poruchy učení či žáků mimořádně nadaných a talentovaných
     • Úzká spolupráce s pedagogy žáků a s jejich zákonnými zástupci- metodická pomoc, individuální konzultace pro pedagogy, zákonné zástupce žáků i pro žáky
     • Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, SPC či jinými poradenskými zařízeními - zajištění vyšetření v PPP
     • Řešení případných výchovných či vzdělávacích problémů žáků - vedení výchovných komisí
     • Zajištění a dopomoc při vypracování individuálních vzdělávacích plánů žáků
     • Seznámení všech vyučujících s aktuálními zprávami z vyšetření žáků
     • Zajišťování odborných materiálů, pomůcek a metodik pro práci s žáky s poruchami učení a chování a se žáky mimořádně nadanými a talentovanými
     • Vedení dokumentace

     Činnosti kariérového poradce:

     • Průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli
     • Shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
     • Individuální poradenství pro žáky a rodiče
     • Komunikaci s informačním střediskem úřadu práce a středními školami, evidenci jejich nabídky pomoc při vyplňování přihlášek, 
     • Zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a jejich vyhodnocování
     • Pomoc rodičům i žákům při odvolacím řízení

     Konzultační hodiny každé úterý od 14 do 16 hodin (po předchozí domluvě), individuálně lze sjednat také jiný termín.