Aktuality

 • /
 • /
 • /
   • INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ: 

    ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 – 2022.

    Na základě Metodického doporučení MŠMT ČR se zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021-2022 uskuteční tímto způsobem: 

    Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tedy bezkontaktním způsobem. Zapisují se děti, které dovrší šestý rok věku do 31. 8. 2021 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. 

     

    TERMÍN ZÁPISU: Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a ve většině případů i bez přítomnosti (v ZŠ) jejich zákonných zástupců v pátek 9. 4. 2021 od 13.00 do 18.00 h. 

     

    POSTUP PŘED DNEM ZÁPISU: Zákonný zástupce své dítě nejpozději do čtvrtku 8. dubna 2021 zaregistruje na www.zapisdozszlin.cz . Zde na žádosti prosím připište své telefonní číslo a aktuální email – děkujeme. Nezapomeňte žádost podepsat. 

     

    ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ doručte škole některým z těchto způsobů:  

    1. Emailem s elektronickým podpisem na adresu: zurkova@zsmalenovice.cz
    2. Vytisknutou a podepsanou můžete zaslat poštou (adresa: Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, 763 02 Malenovice)
    3. Poslat přes datovou schránku: ia4muq4
    4. Vhodit do poštovní schránky na škole nejpozději v pátek 9.4. 2021 (hlavní vchod, vlevo)

    Pozor: jde o správní řízení, termín doručení do školy je nejpozději 9. 4. 2021 do 18:00. 

     

    Nemůže-li zákonný zástupce předat žádost v uvedený den (9. 4. 2021) z důvodu nemoci nebo karantény, nebo nemá-li možnost se zaregistrovat v internetovém systému a vytisknout žádost o přijetí, prosíme: Zavolejte co nejdříve do základní školy – denně od 8 do 15 hodin (774 716 119) nebo napište na email zurkova@zsmalenovice.cz. Zde s Vámi dohodneme vše potřebné. 

     

    POSTUP PO TERMÍNU ZÁPISU:   V týdnu od 12. 4. 2021 škola zákonnému zástupci sdělí informaci, že jeho přihlášku zaevidovala a přidělila jí registrační číslo. Pod tímto číslem dál povede spis a bude zveřejněno přijetí či nepřijetí dítěte. 

     

    Seznam přijatých žáků (ne jmenný, ale s jejich registračními čísly) bude zveřejněn na webu školy www.zsmalenovice.edupage.org. a také na dveřích hlavního vstupu do školy: od 20. 4. 2021. Zveřejnění bude po dobu 15 dnů, tj. do 4. 5. 2021. 

    Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a zákonní zástupci žáků žádajících o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022 obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí, popř. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

    Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného zástupce. 

     

    Schůzka s rodiči předškoláků proběhne v krátké době po zmírnění opatření proti epidemii, rodiče zapsaných žáků obdrží pozvánku emailem. Zde zkontrolujeme (požádáme Vás o přinesení) údajů na přihlášce s údaji v rodném listu dítěte a v občanském průkazu. 

    Další informace o zápisu najdete na www.zapisdozszlin.cz 

     

    SHRNUTÍ: Co je třeba odevzdat k přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ: 

     

    • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – dopsat na ni (prosíme) kontakt (email a tel.) popřípadě, máte-li zájem o třídu s rozšířenou hudební výchovou, dopsat i tuto poznámku. 
    • Co je třeba odevzdat k žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte: 

    DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD: 

    • Žádost o odklad povinné školní docházky, vytisknutá a podepsaná – po zaregistrování na www.zapisdozszlin.cz se zde tato žádost vygeneruje, vytiskněte. Na žádost o odklad ručně dopsat kontakt (email a tel.) 
    • 2 povinné přílohy: Doporučení školského poradenského pracoviště (což je Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum),  Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

    Vyplněnou žádost i s přílohami a uvedením aktuálního kontaktu na Vás vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky nejpozději v pátek 9. 4. 2021 do 18:00. 

     

    DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ dětí mladších 6 let: 

    • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, doložte k žádosti také  Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum). 
    • Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, doložte Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) a k tomu také Doporučení odborného lékaře. 

     

    Vážení rodiče, těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi. 

    Ve Zlíně 16. března 2021 

    PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka školy